Quy trình tiến hành đăng ký, thông báo website như thế nào?